Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo interneto svetainėje www.youniformer.com pirkimo taisyklės.

Pagrindinės sąvokos

Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://www.youniformer.com/parduotuve/.

Pardavėjas – UAB „Rio Lindo”, buveinės adresas Smolensko g. 6, Korpusas A, LT–03201 Vilnius, įmonės kodas: 302457844.

Paskyra – Pirkėjo Elektroninės parduotuvės vartotojo paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.

Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.

Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje platinamų prekių užsakymas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų ir Pardavėjo teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusias taisykles. 

1.2. Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Taisyklės nustato Elektroninės parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsiskaitymo už prekes tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo metu.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2.2. Pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis; juridiniai asmenys ir jų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 

2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir Pirkėjo Paskyra.

2.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti pirkimą” ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu.

2.6. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir/ ar dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.

3. Prekės ir jų kainos

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

3.2. Prekių nuotraukos pateiktos Elektroninėje parduotuvėje gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.

3.3. Prekėms taikoma Užsakymo metu galiojusi prekių kaina. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Pardavėjo fizinėse parduotuvėse.

3.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą ir kainą Elektroninėje parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.

3.5. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo Užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie Užsakymo patvirtinimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo Užsakymo patvirtinimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 5.2. punkte ir Pirkėjo Užsakymo patvirtinimo pranešime.

3.8. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytų prekių šiais atvejais: prekių kaina arba kokybė Elektroninėje parduotuvėje buvo rodoma neteisingai arba galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas išsiųs Pirkėjui pranešimą ir Pirkėjas turės teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Pirkėjas naudojo pradinei transakcijai. Pirkėjas gali nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą, nurodytą tokiame pranešime, išsirinktas prekes įsidėdamas į naują pirkinių krepšelį. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl tokių sutarties atsisakymų.

3.9. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią Užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

3.10. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų atitinkamo Pardavėjo prekių bendra kainų suma nesiekia nustatytos sumos (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM), gali būti taikomas (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM) administravimo mokestis, kuris yra skirtas sandėlio sistemų palaikymui, prekių paruošimo proceso ir kitoms užsakymo vykdymo išlaidoms padengti. Šis mokestis gali būti taikomas tik tiems užsakymams, kurių krepšelio suma yra mažesnė nei nustatyta (neįskaitant pristatymo išlaidų). Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs.

4. Atsiskaitymas už prekes

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis arba banko kortelėmis;

4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas. 

4.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą Sutarties sudarymo metu. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą Sutarties sudarymo metu, laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes pristato Pardavėjas, Pirkėjas atsiima prekes Pardavėjo buveinėje, arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją ir užsienio šalyse. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ir/ ar pateikdamas Užsakymą.

5.2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:

5.2.1. Lietuvoje nemokamas pristatymas taikomas užsakymams, kurių krepšelio vertė yra didesnė arba lygi 100 Eur ir užsakymams, kuriuos Pirkėjas pasirenka atsiimti Pardavėjo buveinėje. Jeigu krepšelio vertė yra mažesnė nei 100 Eur ir pasirenkamas prekių pristatymas per Kurjerį – papildomai priskaičiuojamas pristatymo mokestis: pristatymas Lietuvoje į namus per kurjerių tarnybą – 3,5 Eur; išskyrus pristatymą į Kuršių neriją (Neringą). Pristatymo į Kuršių Neriją kaina 25 EUR. Nemokamas pristatymas į užsienio šalis yra taikomas užsakymams, kurių krepšelio vertė yra didesnė arba lygi 500 Eur. Jeigu krepšelio vertė yra mažesnė nei 500 Eur – papildomai priskaičiuojamas pristatymo mokestis: Pristatymas į ES šalis – 20,00 EUR; Pristatymas į trečiąsias šalis – 30,00 EUR.

5.3. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu: Lietuvoje per 3 – 5 darbo dienas, į kitas šalis per 4-14 darbo dienų. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

5.4. Užsakius daugiau nei vieną prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.

5.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

5.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.7. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis Elektroninėje parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardavėją Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu info@youniformer.com), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo pranešimo gavimo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

5.8. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku Užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė Užsakymo numerį. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

5.9. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba suderinus su Pirkėju prekių pristatymo laiką nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomą pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo sumokėtus pinigus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

5.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų / neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

5.11. Jei Pirkėjo pateiktame Užsakyme yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir savo nuožiūra nurodo vieną ar kelis iš galimų situacijos sprendimo būdų:

5.11.1. Pardavėjas vienašališkai atšaukia Užsakymą ir per 30 (trisdešimt) dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.

5.11.2. Pardavėjas pasiūlo kitą (vėlesnį) Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) terminą.

5.11.3. Pardavėjas pasiūlo įvykdyti Užsakymą be trūkstamos prekės bei grąžinti Pirkėjui už trūkstamą prekę sumokėtų pinigų sumą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) dienos į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.

5.12. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklių 5.11.2 ar 5.11.3 punktuose pasiūlytais Užsakymo vykdymo būdais, jis gali atsisakyti Užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal Užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

6. Nuotolinės sutarties atsisakymo teisė ir prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai raštu arba skambučiu Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas laisva forma ir atsiųstas šiuo adresu: info@youniformer.com. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas informuotų Pardavėją apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. Prekė grąžinama Pirkėjo lėšomis į Pardavėjo buveinę. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Pardavėjas, gavęs šiame Taisyklių punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir prekių pristatymo išlaidas).

6.2. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamų prekių.

6.3. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys – verslininkai, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma, tad šių Pirkėjų atžvilgiu kokybiškos ir Užsakymą atitinkančios prekės nėra grąžinamos ir nėra keičiamos.

6.4. Atsisakius Sutarties, grąžinama prekė turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.4.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

6.4.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.4.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis. 

7. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

7.1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos remiantis LR  Civilinio kodekso 6.364 str. nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

7.2. Pardavėjas garantuoja daiktų kokybę ir atsako už daiktų trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.

7.3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. 

7.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

7.4.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

7.4.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

7.4.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;

7.4.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

7.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 7.4 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 7.4 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 7.4 punkte numatytą būdą.

7.6. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

7.7. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.

7.8. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo, ir vienas iš Taisyklių 7.4 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

8.2. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

8.3. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pardavėjo Privatumo politikoje.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Elektroninės parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

9.2. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 9.2. punkte nurodytų reikalavimų.

9.4. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

9.5. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

9.6. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu info@youniformer.com. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo veiklos adresu Smolensko g. 6, Korpusas A, LT-03201 Vilnius, Lietuva.

9.7. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.8. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faksas: (8 5) 2791466, interneto svetainėje vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

9.9. Šios taisyklės yra paskelbtos ir galioja nuo 2022 m. gruodžio 1.

+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.